ผู้บริหาร

นายฏาวิ กูลณรงค์

โทรศัพท์ 081-5987931

Line Id : dawikul

Email : dawikul@hotmail.com

คุณวุฒิ

-นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(กำลังศึกษาต่อ)

-ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

-ทำงานด้านสื่อสารมวลชนและวิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ การสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์ ให้กับองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนตั้งแต่ปี พ.ศ.2535

-อดีตข้าราชการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ

-อดีตอาจารย์พิเศษ วิชาปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนยะลา

-อดีตประชาสัมพันธ์และกรรมการหอการค้าจังหวัดปัตตานี

-อดีตนักจัดรายการสถานีวิทยุ อสมท.ยะลา , อสมท.ปัตตานี , กวส.7 , สวท.ยะลา , สวท.ปัตตานี , มอ.ปัตตานี

Comments are closed.