บริการคืองานของเรา

งานข้อมูล วางแผนและบริหารจัดการการใช้สื่อ นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวางแผน และบริหารจัดการการใช้สื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์บนพื้นฐานแนวคิด “ส่งสารถึงผู้รับ ด้วยสื่อที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า

งานกิจการกระจายเสียง โดยช่องทางสื่อวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน(ทั้งภาษาไทยและภาษามลายูท้องถิ่น) คลื่น อสมท.ยะลา F.M.102.50 MHz, อสมท.ปัตตานี F.M.91.0 MHz, อสมท.นราธิวาส F.M.96.0 MHz, อสมท.สงขลา F.M.96.50 MHz,,วทท.ยะลา F.M.98.00 MHz, วทท.ปัตตานี F.M.93.00 MHz, วทท.นราธิวาส F.M.96.75 MHz, วทท.ปัตตานี F.M.98.50 MHz (ภาคภาษามลายู)

งานออกแบบ สร้างสรรค์-ผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ อาทิ รายการวิทยุ, สปอตวิทยุ, สปอตรถแห่, สารคดี ทั้งภาคภาษาไทยและภาษามลายูท้องถิ่น Banner ไวนิล คัตเอาท์ สติ๊กเกอร์ ฉลากสินค้า สตี๊กเกอร์เพื่อการตกแต่งออฟฟิศ-สำนักงาน รถแห่ ใบปลิว ออกแบบ-ผลิตบรรจุภัณฑ์ พื้นที่ป้ายให้เช่า ฯลฯ

งานบริหารและจัดการสื่อกิจกรรม ทั้งในรูปแบบ การจัดบู๊ธ นิทรรศการ Event Troop Mob

Comments are closed.