ประวัติองค์กร

หจก.เกรทเตอร์ มัลติมีเดีย หรือ ในนามเดิมทีมงานเกรทเตอร์มีเดีย เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 โดยคุณฎาวิ กูลณรงค์และทีมงาน เริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตรายการสื่อวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)สถานีวิทยุอสมท.ยะลาFm.102.50 Mhz. ,สถานีวิทยุ วทท.ยะลา Fm.98.00 Mhz.,สถานีวิทยุอสมท.ปัตตานีFm.91.00 Mhz. ,สถานีวิทยุวทท.ปัตตานีFm.93.00 Mhz. ,สถานีวิทยุ วทท.ปัตตานี(ภาคภาษามลายู)Fm.98.50 Mhz.,   สถานีวิทยุอสมท. นราธิวาส ความถี่Fm.96.00 Mhz.

ต่อมาในปี พ.ศ.2550จึงเริ่มขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจงานป้าย สิ่งพิมพ์และออกาไนซ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ ด้านงานโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งปรับรูปแบบการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยมีส่วนงานคลอบคลุมกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ธุรกิจวางแผนและจัดการสื่อ โดย หจก.เกรทเตอร์ มัลติมีเดีย

ธุรกิจกิจการกระจายเสียง โดย บริษัท ปัตตานีกิจการกระจายเสียง จำกัด  และ บริษัท ยะลากิจการกระจายเสียง จำกัด

ธุรกิจป้ายและสิ่งพิมพ์ โดย ร้านแอด เวิร์ค และ ร้านมีเดียวิชั่น

และด้วยความตระหนักในศักยภาพและการเติบโตของสื่อInternet ในปี พ.ศ. 2558 จึงได้เริ่มเปิดตัว สื่อSocial media โดยช่องทางFacebook ในนาม “สื่อโฆษณาภาคใต้ชายแดน” และ “greater multimedia” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ ที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

แนวคิดการดำเนินงาน

รวมพลังของกิจการสื่อ กิจการกระจายเสียง กิจการสิ่งพิมพ์และพลังความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกันภายใต้แนวคิด Total Media Broadcasting Printing and Creation (TMBPC )

ระดับขอบข่ายงาน

วางแผน ผลิต ดำเนินงานด้านสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ ให้แก่องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมายของเกรทเตอร์มีเดีย

เป็นองค์กรธุรกิจสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์และสื่อกระจายเสียงตามแนวคิด ส่งสารถึงผู้รับ ด้วยสื่อที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและคุ้มค่า

คำขวัญประจำองค์กร
“คิดถึงสื่อ นึกถึงเรา”

Comments are closed.